வீட்டை கொடுத்த வெளிநாட்டு தமிழரின் நிலை

0
115
வெளிநாட்டு தமிழரின் நிலை
பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள!

சொந்தக்காரருக்கு வீட்டை கொடுத்த வெளிநாட்டு தமிழரின் நிலை
இறுதிவரை பாருங்கள்,இயன்றால் பகிருங்கள்

சொந்தக்காரருக்கு வீட்டை கொடுத்த வெளிநாட்டு தமிழர் நிலைமை !!!

சொந்தக்காரருக்கு வீட்டை கொடுத்த வெளிநாட்டு தமிழரின் நிலை இறுதிவரை பாருங்கள்,இயன்றால் பகிருங்கள்

Geplaatst door Jaffna Real Estate op Zondag 24 juni 2018